• ŠTA JE TUTORING SRBIJA?

  TUTORING SRBIJA je program podučavanja koji se bavi prevencijom preranog napuštanja školovanja i poboljšanjem ishoda učenja dece u osnovnoj školi. Osnova programa je prosocijalno delovanje i usmeravanje. Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole, tj. odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje ili ima problema u savladavanju gradiva). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centra za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarije za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i razrednim starešinama. Program i model su razvile stručne saradnice Zapadnobalkanskog instituta.

 • ZAŠTO TUTORING SRBIJA?

  Svako dete ima potencijal da uspe u školi i životu. Ipak, veliki broj dece ima poteškoća u učenju i zbog toga ne uspe da završi osnovnu odnosno srednju školu. Za dete koje zaostaje u savladavanju gradiva u osnovnoj školi, sustizanje u srednjoj školi predstavljaće veliki izazov. Zato je važno da se problemi koji postoje rešavaju odmah. Program podučavanja i podrške u učenju može imati presudan značaj za dugoročni obrazovni i socijalni razvoj svakog deteta i mlade osobe.

   

  U Srbiji danas:

  • – 21.9% stanovništva uzrasta starijeg od 15 godina nema završenu osnovnu školu
  • – 23.9% ima završenu samo osnovnu školu
  • – 30% mladih starosnog uzrasta od 18-24. godine napušta školu i ne uzima učešće u bilo kakvim daljim obukama
  • – 7% učenika ili 5,997 dece jedne generacije u Srbiji prevremeno napušta osnovno obrazovanje
  • – ne postoji sistemski mehanizam kojim bi se preventivno delovalo na problem osipanja kao ni sistemske mere kojima bi se pomoglo obrazovanje dece iz siromašnih porodica
 • CILJEVI

  Da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja redovnog školovanja u osnovnoj školi.

  I još da:

  a) Poveća nivo opšteg znanja i uspeha u učenju dece i mladih
  b) Poboljša i unapredi socijalizaciju dece i mladih
  c) Kreira ambijent za podršku deci i mladima kroz unapređivanje saradnje lokalnih aktera
  d) Doprinese razvijanju pozitivnih stavova prema volonterskom radu u zajednici

 • PRINCIPI

    Uključivanje – korišćenje resursa unutar lokalne zajednice i aktivne participacije roditelja u programu

  Inkluzivni i nediskriminativni pristup

  Poštovanje ličnosti i fundamentalnih ljudskih prava svakog pojedinca/ke kao osnove svih aktivnosti programa

  Poštovanje UN Deklaracije o pravima deteta

  Očuvanje ljudskog dostojanstva svakog deteta kroz promovisanje njegovih/njenih individualnih kvaliteta

  Osnaživanje i podsticanje dece i mladih da se ponašaju kao odgovorni članovi društva

  Dobrovoljnost učešća: svaki učesnik/ca svoje učešće u programu određuje sam/a u odnosu na sopstvene potrebe i htenja, dobrovoljno i bez pritiska drugih

 • OČEKIVANI REZULTATI

  1. Učenici koji učestvuju u programu postigli bolji uspeh u pojedinačnim predmetima i prošli u naredni razred

  2. Smanjen broj izostanaka sa časova učesnika programa

  3. Izgrađeni bolji odnosi učesnika programa sa vršnjacima, formirani bolji stavovi vršnjaka prema učesnicima programa, učesnici programa aktivno učestvuju u vršnjačkim događajima

  4. Pozitivne povratne informacije od roditelja u vezi sa efektima programa na decu

  5. Kreiran povoljan ambijent za podršku deci i mladima kroz unapređenu saradnju lokalnih aktera, škole, roditelja i programa

  6. Nastavnici pristupaju deci i mladima sa više razumevanja, pozitivne povratne informacije od nastavnika i učenika

  7. Pozitivni stavovi razvijeni prema volontiranju u zajednici posebno kod školske dece i studenata

 • KOME JE NAMENJEN?

  Učenici/ce u osnovnoj školi – Preventiva od prevremenog napuštanja školovanja, poboljšava ishode učenja i uspeh dece u školi; Učenici razvijaju pozitivno pro-socijalno ponašanje i veštine poput kreativnosti, timskog i individualnog rada, jačanja samopouzdanja i emotivne inteligencije, poboljšavaju odnos prema učenju i školi, ruše društvene barijere i stvaraju nova prijateljstva.

  Roditelji dece i njihove porodice – Program stvara veću povezanost i saradnju roditelja i škola u cilju opšteg prosperiteta dece kroz direktno uključivanje roditelja, staratelja i drugih članova porodica u proces učenja i jačanja samopouzdanja kod dece.

   Osnovne škole – Osnovne škole imaju ključnu ulogu u uspehu programa kroz davanje stručne podrške i prostora u kome se odvija aktivnost podučavanja. Program jačanje saradnju između škola i drugih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici čime se postiže veće razumevanje lokalne samouprave za probleme i potrebe koje imaju škole, deca i njihove porodice.

  Lokalne zajednice – Za dalji lokalni ekonomski i društveni razvoj zajhednice, ovaj program je vredna društvena investicija u razvoj ljudskih resursa od kojih zavisi i razvoj same lokalne zajednice, grada ili opštine. Zato je važno da lokalna samouprava pomogne mladim ljudima da razviju svoje pune kapacitete, veštine i talente sa kojima mogu uspešno pronaći zaposlenje i uticati na lokalni ekonomski razvoj zasnovan na znanju. Na ovaj način se smanjuje i pritisak na sistem socijane zaštite koji je na teretu lokalnog budžeta.

  Tutori/ke – Kroz ovaj program i obuke koje prođu, tutori/ke ce steći iskustvo u podučavanju i radu sa mladima poboljšati svoje transverzalne kompetencije i meke veštine (uspešna komunikacija, timski rad, upravljanje kriznim situacijama is l.). Istovremeno će pomoći razvoj svojih zajednica kroz promovisanje ć voloniranja i tako sto će postati značajne osobe u odrastanju i životu mladih ljudi.

 • KAKO SE SPROVODI?

  1) Škola predlaže učenike/ce za učešće u programu (učenici koji pokažu slabe rezultate u prvom tromesečju). Finalnu selekciju vrši interresorna komisija

  2) Selekcija i obuka tutora

  3) Uparivanje tutor – dete

  4) Rad 1 na 1 sa detetom uz podsticanje njegove/njene kreativnosti, nezavisnosti i navika u učenju. Stalni kontakt sa roditeljima i školom

  5) Stručna podrška tutorima, supervizija njihovog rada

  6) Evaluacija učinaka na kraju školske godine