map
 • Budžet : 24,462.00 USD

  Period implementacije : 9 meseci (2020 – 2021)

  Projekat ’’Poštovanje – ništa manje!’’ realizuju organizacija WEBIN iz Beograda i Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama Raška (UPLPP). WEBIN je organizacija sa velikim iskustvom i pripremi i realizaciji međunarodnih projekata sa složenom strukturom (višegodišnji, višepartnerski projekti sa većim brjem radnih paketa, rezultata i aktivnosti), koji je prepoznatljiv po primeni PQA metodologije u osiguranju kvaliteta. WEBIN već realizuje nekoliko komplementarnih projekata u Raški i ima dobru saradju sa lokalnom zajednicom. UPLPP kao lokalno udruženje radi u interesu osoba sa invaliditetom kroz osmišljavanje programa i projekata za njihovo socijalno uključivanje. U ovom projektu, UPLPP će učestvovati u aktivnostima kroz koje će jačati svoje kapacitete, razvijati tim volontera, stranice na društvenim mrežema i logo, starteški plan i druge elemente organizacionog razvoja. UPLPP će kroz ovaj projekat dobiti i CNC mašinu koju će koristiti osobe sa invaliditetom.

   

  Kontakt osoba: Admir Veljović, e-m: admir.veljovic(at)wb-institute.org

  UNDP-Logo-Blue-Small
  Sweden_logotype_Croatia_eps PHOTO
 • Mladi na Balkanu

  povezivanje obrazovanja, umeća i partnerstva u regionalnu praksu zapošljavanja (BY LEAP)

  Geografsko područje: Srbija, Albanija, Turska, Bosna I Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Belgija

  Broj projekta: IPA/2019/162473-7/6

  Period implementacije: 36 meseci  (2020 – 2023)

  Konzorcijum::

  Junior Achievement Serbia, Western Balkans Institute

  Junior Achievement of Albania

  Junior Achievement Turkey

  Social Innovation Incubator MUNJA

  National Youth Council of Macedonia

  Student Business Association

  Junior Achievement Europe

  Budžet: 1,199,890.49EUR

  Donator: Evropska Komisija, Civil Society Facility and Media Program 2018-2019

  Projekat By LEAP nastoji da podrži i ojača specifičnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana  uključujući lokalne inicijative u oblasti zapošljavanja mladih i preduzetništva u cilju proširivanja perspektiva zapošljavanja. Ovaj projekat će povećati kapacitete u procesu zagovaranja zasnovanom na dokazima i aktivnostima praćenja javnih politika u odnosu na regionalne vlade i kroz podsticanje unutrašnjih i spoljašnjih saveza zasnovanim na transparentnoj, odgovornoj praksi i različitim mogućnostima finansiranja.

  Kroz promociju modela studentske kompanije u regionu Zapadnog Balkana,BY LEAP projekat podržava inovativne pravce zapošljavanja i preduzetništva mladih, uključujući mogućnosti zapošljavanja mladih u udaljenim i nerazvijenim područjima pozivanjem na učešće najmanje 1/3 mladih koje podržavaju OCD iz udaljenih područja koji će imati koristi od podizanja kapaciteta kroz finansijsku podršku kao zainteresovi učesnici treće strane.

  Kontakt osoba: Gđa Jelena Nastić-Stojanović, e-m: jelena.nastic(at)wb-institute.org

  byleap
 • Broj projekta: 609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

  Period implementacije: 36 meseci (2020 – 2022)

  Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Rumunija, Holandija

  Konzorcijum:

  UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU, Mostar, Bosna i Hercegovina
  SVEUČILIŠTE U MOSTARU, Mostar, Bosna i Hercegovina
  JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI, Tuzla, Bosna i Hercegovina
  UNIVERZITET BIJELJINA, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
  UNIVERZITET DONJA GORICA PODGORICA, Podgorica, Montenegro
  WAGENINGEN UNIVERSITY, Wageningen, Holandija
  UNIVERZA V MARIBORU, Maribor, Slovenija
  UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN, Bukurešt, Rumunija
  AGRO VOCE D.O.O, Laktaši, Bosna i Hercegovina
  JAFFA KOMERC, Mostar, Bosna i Hercegovina
  13. JUL – PLANTAŽE, Podgorica, Crna Gora
  ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT, Beograd, Srbija
  DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠCĆU INOVACIONO PREDUZETNIČKI
  CENTAR, Nikšić, Crna Gora
  INOVACIONI CENTAR BANJA LUKA, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  ZAKLADA ZA INOVACIJSKI I TEHNOLOSKI RAZVITAK, Mostar, Bosna i Hercegovina
  CRNOGORSKA ASOCIJACIJA ZA NOVE TEHNOLOGIJE-MANT, Podgorica, Crna Gora

  Budžet: 888,268.00 EUR

  Donator: ERASMUS+, KA2, CBHE

  O projektu:

  Savremena poljoprivreda u velikoj meri se zasniva na novim tehnološkim rešenjima usko povezanim sa sve većom upotrebom Informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i različitim softverskim rešenjima, ne samo za praćenje, već i za upravljanje proizvodnim procesima. U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori poljoprivreda je i dalje privredna grana u kojoj se upotreba novih
  tehničkih i tehnoloških rešenja slabo istražuje i primenjuje. U isto vreme, obe zemlje imaju snažne IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja u različitim granama privrede. Izgradnja održive regionalne
  budućnosti u velikoj meri zavisi od povezanosti ova 2 polja znanja, kojima, iako predstavljaju kritično bitna strateška područja za razvoj i ekonomsku aktivnost društava, do sada nije bila.data pravednija pažnja u obrazovnim praksama.

  Imajući to u vidu projekat VIRAL ima za cilj da doprinese višem nivou znanja, veština i primene u IKT u poljoprivrednom obrazovanju i obuci, kako u formalnom tako i u neformalnom okruženju.

  VIRAL povezuje ključne visokoškolske ustanove i učesnike u zajednici u procesu zajedničkog kreiranja i testiranja novih metoda i praksi rada u učionicama, pokretanja hackatona u oblasti upotrebe IKT u poljoprivredi i procesa ostvarivanja jače regionalne saradnje između univerziteta i biznisa.

  VIRAL prenosi iskustvo učenja nastavnog osoblja i studenata poljoprivrednog i IT inženjerstva na pružaoce savetodavnih usluga i jača prakse saradnje sa kompanijama koje se ostvaruje intenzivnim obukama i studijskim posetama evropskim univerzitetima. Na nivou uticaja VIRAL podstiče održivi ruralni razvoj, povećava otpornost seoskih porodica, poboljšava pristup poljoprivrednika potrebnim uslugama i omogućava bolju perspektivu života u ruralnim sredinama.

  Kontakt osoba: Gđa Jelena Nastić-Stojanović, e-m: jelena.nastic(at)wb-institute.org

  logo_VIRAL - small 270x270
 • Broj projekta : 2019-1-IT02-KA204-063200

  Period implementacije: 24 meseca (2019 – 2021)

  Geografsko područje: Italija, Kipar, Danska, Srbija, Rumunija, Španija, Grčka

   

  Konzorcijum: 

  TDM 2000, Kaljari, Italija

  CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Nikozija, Kipar

  CLAVIS sprog & kompetence, Roskilde, Danska

  SC MIXT SOURCE MANAGEMENT SRL,Calarasi, Rumunija

  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERNI, Terni, Italija

  WESTERN BALKANS INSTITUTE, Beograd, Srbija

  ASOCIACION CAMINOS – ASOCIACION PARA EL INTERCAMBIO EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL, Triana, Španija

  OLYMPIAKI EPAIDEFTIKI KAI SYMVOULEFTIKI EPE, Pirgos, Grčka

   

  Budžet: 269 595 EUR

  Finansira: ERASMUS+, KA2 strateško partnerstvo za obrazovanje odraslih

   

  O projektu: 

   

  Zanimanja vezana za edukaciju suočavaju se sa promenljivom potražnjom, što zahteva novi, širi i sofisticiraniji set kompetencija. Sveprisutnost digitalnih uređaja i aplikacija zahteva od edukatora da razvijaju svoje digitalne kompetencije i pedagoške veštine. Okvir za digitalnu kompetenciju edukatora (DigCompEdu) je okvir koji opisuje šta znači da edukatori budu digitalno kompetentni i adekvatno informisani o upotrebi i primeni digitalnih tehnologija. Okvir pruža smernice za podršku daljem razvoju specifičnih kompetencija i korisnih programa edukatora u okviru EU. U tom kontekstu, DigitA će obučiti edukatore za obrazovanje odraslih novim veštinama i kompetencijama kako bi integrisali DigCompEdu okvir u svoje aktivnosti obuke.

   

  Glavni cilj projekta je olakšati razvoj digitalnih kompetencija edukatora za obrazovanje odraslih i ostalih saradnika koji podržavaju odrasle polaznike u različitim sektorima i aktivnostima, zasnovan na Okviru digitalnih kompetencija Evropske komisije. Ovaj cilj nameravamo da postignemo kroz promovisanje inovativne pedagogije i novih metoda za podučavanje, učenje i ocenjivanje koje će podržati edukatore i učesnike da koriste digitalne tehnologije na kreativan, kolaborativan i efikasan način.

   

  Glavna ciljna grupa su edukatori za obrazovanje odraslih i ostalo osoblje koje podržava odrasle polaznike.

  Tri glavna rezultata projekta su:

  1. Mapiranje postojećih digitalnih kompetencija edukatora za obrazovanje odraslih u Evropi . Stvaranje online pedagoških rešenja, planova predavanja, aktivnosti, alata i obuke u okviru obrazovnih modula za obrazovanje odraslih kako bi svoje veštine i pružanje obuke uskladili sa DigiComp okvirom.
  2. Interaktivno okruženje za učenje na mreži: Platforma za učenje i kreirana mobilna aplikacija podržaće doseg svih komponent uz interaktivni alat za učenje (internet moduli za obuku, multimedijalni sadržaj, alati za komunikaciju i saradnju, mini igre, banka resursa i celokupni projektni materijal) .
  3. Vodič za obuku i prilagođavanje javnih politika: Vodič u obliku interaktivne e-knjige koja uključuje multimedijalni sadržaj i pruža posebne smernice zainteresovanim stranama, praktičarima i relevantnim donosiocima odluka.

  Kontakt osoba: g. Admir Veljović, e-m: admir.veljovic(at)wb-institute.org

  logo DigitA small 270x270
 • Projektni broj: 81247763

  Implementacioni period: 15 meseci (01 Octobar 2019 – 31 Decembar 2020)

  Geografsko područje: Opština Raška, Srbija

  Konzorcijum:

  Opština Raška

  Zapadnobalkanski institut, Beograd, Srbija

  Centar za socijalni rad, Raška

  Budžet: 149 925 EUR

  Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH

  O projektu

  Projekat „ Godina inkluzije i zapošljavanja“ spada pod okrilje većeg projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji  Implementaciju projekta realizuje : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH u saradnji sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе

  Cilj projekta „Godina inkluzije i zapošljavanja“ je jačanje kapaciteta lokalnih institucija i njihovih zaposlenih u osmišljavanju i upravljanju programima i merama koje doprinose aktiviranju i zapošljavanju lokalnog stanovništva na tržištu rada. Kroz projektne programe biće kreirane i testirane mere podrške sa korisnicima (nezaposlene osobe kao što su NEET, osobe sa invaliditetom, Romi, žene i muškarci 46+, dugoročno nezaposleni itd.), a biće pružena i direktna podrška za nova zapošljavanjaputem obuka i dobijanje nove opreme za startup.

  Kontakt osoba::Gđa. Jasmina Radoičić, e-m: jasmina.radoicic(at)wb-institute.org

  logo_G.I.Z. - small 270x270
 • Broj projekta: 2019-1-UK01-KA203-062148

  Period implementacije: 36 meseci (2019 – 2022)

  Geografsko područje: Ujedinjeno Kraljevstvo, Španija, Srbija, Grčka, Litvanija

  Konzorcijum:

  BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, Velika Britanija
  UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA, Navara, Španija
  WESTERN BALKANS INSTITUTE, Beograd, Srbija
  PANEPISTIMIO KRITIS, Krit, Grčka
  VILNIAUS UNIVERSITETAS, Vilnus, Litvanija

  Budžet: 290,604.00 EUR

  Donator: ERASMUS +, KA2 Strateško partnerstvo u visokom obrazovanju 

  O projektu:

  EMBRACE HE je projekat koji doprinosi ukazivanju na probleme mentalnog zdravlja i nedostatka blagostanja studenata u visokom obrazovanju. Mentalno zdravlje i blagostanje mladih u Evropi izaziva veliku zabrinutost, a ova grupa uključuje studente, koji kao i ostali mladi ljudi, često pate od anksioznosti, depresije, pokušaja samoubistva i ozbiljnih mentalnih problema. Ukoliko se zapostave, mnogi od ovih problema mogu da se nastave u daljem toku života, kao i da negativno utiču na dnevni život tokom studiranja, napretka i dostignuća tokom studija, uključivanju u društveni život i aktivnosti, umrežavanja i razvoja interpersonalnih veština.

  Projektom ćemo doprineti rešavanju pomenutih problema putem:

  • Kreiranja programa aktivnosti koji će okupiti  najbolje prakse u jednostavnom i sprovodljivom formatu u funkciji podrške institucijama visokoškolskog obrazovanja u oblasti studentskog mentalnog blagostanja;
  • Kreiranja obuka, alata i resursa za zaposlene u oblastima visokog obrazovanja koji pružaju podršku studentima;
  • Kreiranja resursa za javne politike u oblasti visokog obrazovanja koji su namenjeni širokoj implementaciji i planiranju podrške vezane za studentsko blagostanje; 
  • Diseminacija rezultata i uticaj na poboljšanja kapaciteta visokoškolskih ustanova u podršci ostvarenju potreba koje doprinose blagostanju studenata širom Evrope. 

  Kontakt osoba: g. Admir Veljović, e-m: admir.veljovic(at)wb-institute.org

  logo_ERASMUS+ UK
 • Brojprojekta:598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP

  Period implementacije: 36 meseci (2019 – 2021)

  Geografskopodručje: RepublikaSrbija, Crna Gora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Slovenija, Rumunija

  Konzorcijum:

  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U NOVOM SADU, Novi Sad, Srbija
  ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT, Beograd, Srbija
  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE „Mihailo Palov“, Vršac, Srbija
  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, Kruševac, Srbija
  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFORMATIČARE, Sremska Mitrovica, Srbija
  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA PIROT, Pirot, Srbija
  JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA, Podgorica, Crna Gora
  ZAVOD ZA UNAPREDJIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA, Beograd, Srbija
  ZAVOD ZA ŠKOLSTVO CRNE GORE, Podgorica, Crna Gora
  UDRUŽENJE VASPITAČA VOJVODINE, Novi Sad, Srbija
  SAVEZ UDRUŽENJA VASPITAČA SRBIJE, Smederevo, Srbija
  JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA Ljubica Popović, Podgorica, Crna Gora
  EOTVOS JOZSEF FOISKOLA, Baja, Mađarska
  UNIVERZA V MARIBORU, Maribor, Slovenija
  RIS RAZISKOVALNO IZOBRAZEVALNO SREDISCE DVOREC RAKICAN, Murska Sobota, Slovenija
  BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, Birmingem, Ujedinjeno Kraljevstvo
  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, Temišvar, Rumunija 

  Budžet: 877 732 EVRA

  Donator: ERASMUS +, KA2 – CBHE

  O projektu:

  Efikasno pružanje predškolskog obrazovanja postavlja temelje celoživotnom učenju, socijalnoj integraciji, ličnom razvoju i zapošljivosti. Projekat direktno utiče na kvalitet obrazovanja i obuka zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika (KPR).

  U okviruKEY projekta, praktičari, edukatori i regulatorna tela u sferi predškolskog obrazovanjau Srbiji i Crnoj Gori udružuju se sa partnerima iz EU-a na dizajniranju modernih puteva do efikasnog sistema KPR zasnovano na uvođenju pristupa učenja u zajednici,koji prevazilazi tečajeve obuka potrebnih za sertifikaciju nastavnika i podstiče nastavnike i praktičare da razumeju i kreiraju sopstvene potrebe za usavršavanjem, steknu nova znanja/kompetencije putem formalnog, neformalnom i informalnog učenja tokom karijere, dok putem projekta visokoškolske ustanove pružaju studentima sticanje kompetencija koje su im potrebne za prilagođavanje globalizovanim sredinama, gde kreativnost,inovativnost, samoinicijativa i posvećenost stalnom učenju predstavljaju jednaku važnost kao i stečeno znanje u oblasti predškolskog obrazovanja i ranog razvoja uopšte.

  Uspostavljanje 6 centara za celoživotno učenje nastavnika i praktičara na visoškolskim ustanovamakao glavni projektni rezultat podržaće KPR nastavnika i praktičarakoji se obučavaju u pet različitih oblasti:

  1. inkluzivnoobrazovanje – rad sa socijalno ugroženom decom i njihovim porodicama, romskom i migrantskom decom;
  2. obrazovanje za održivi razvoj kroz nastavni plan i program;
  3. IKT u predškolskoj školi obrazovanje,
  4. rad sa nadarenom decom i njihovim porodicama,
  5. podučavanje engleskog predškolskog uzrasta).

  Ostali projektni rezultati uključuju kurseve i materijale za KPR, Smernice za M&E i osiguranje kvaliteta KPR, KPR model standarda i uvođenje Moodle platforme u KPR nastavnika I praktičara koji rade u predškolskom obrazovanju. Upornim naporima u pogledu ravnopravnosti i inkluzije, rezultati projekta biće dostupni na srpskom, engleskom, romskom i mađarskom jeziku.

  KEY projekat će uticati na učenje u zajednicama u domenu predškolskog obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori, donoseći veću vrednost profesiji nastavnika i učenika i vaspitača i drugih praktičara koji se kontinuirano obrazuju i stiču kompetencije i veštineobavezne za karijeru u 21. veku.

  Kontakt osoba: Gđa Jelena Nastić-Stojanović, e-m: jelena.nastic(at)wb-institute.org

  Key Logo-01
 • Broj projekta: 48-00-00198/2017-28-4

  Period implementacije: 2 godine (24. decembar 2018. – 23. decembar 2020.)

  Geografsko područje: Republika Srbija, opštine Raška i Svrljig

  Konzorcijum:

  1. Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd
  2. Zapadnobalkanski institut, Beograd
  3. Opštinska uprava Svrljig
  4. Opštinska uprava Raška

  Budžet: 224,884.04 EUR

  Finansira: Evropska komisija preko CFCU kroz grant šemu ‘’Podrška EU aktivnom uključivanju mladih’’

  O projektu:

  Projekat se bavi razvojem mehanizama i mera koje će doprineti boljoj socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih sa fokusom na teže zapošljive kategorije mladih. Projekat ima 3 radna paketa i to:

  1) horizontalni 

  2) vertikalni 1 – razvoj one-stop-shop usluge

  3) vertikalni 2 – razvoj mešovitih mera podrške socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih

   

  Kontakt osoba: Marko Stojanović, e-m: marko.stojanovic(at)wb-institute.org

   

  images
 • Approval of the interim report

  Period implementacije: 36 meseci (2017 – 2020)

   

  Geografsko područje: Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunija, Grčka, Slovačka

   

  Konzorcijum:

  Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje, Srbija

  Western Balkans Institute, Belgrade, Serbia

  Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, BiH

  Univerzitet u Banjojluci, Banja Luka, BiH

  Univerzitet Primorska, Portorož, Slovenija

  Regionalna razvojna agencija JUG, Niš, Srbija

  Visoka turistička škola Beograd, Srbija

  Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Užice, Srbija

  Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija, Užice, Srbija

  TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRAȘOV, Rumunija

  Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, BiH

  SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE, Nitra, Slovačka

  AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, Atina, Grčka

  Regionalna razvojna agencija HERZEGOVINA, Mostar, BiH

  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDAH, Sarajevo, BiH

   

  Budžet: 780,854.00 EUR

   

  O projektu:

  Agriculture is ingrained in the community‘s history and plays an important economic and cultural role. This sector has influenced the development of the regions across Europe and is one of the key sectors of rural development. Agritourism has been seen core means to diversify the income of farmers. Many regions throughout the world have used their culinary and farm experiences to develop tourism products. The purpose of this project is to understand the opportunities provided by agritourism operations to the tourism sector in the region of Western Balkans.

  The approach to agritourism development and promotion is seen through:

  1. Enhancing cooperation of multi-sectoral actors at local level led by college HEIs in the field of tourism, agriculture, and management, 2 Regional Development Agencies in Serbia and 2 regional development agencies in Bosnia&Herzegovina and regional NGO;
  2. Increased agritourism professional/adults training courses offer (with focus on ICT-based courses)
  3. Increased teachers/other stakeholders training opportunities with reference to EU CAP and IPARD in Bosnia&Herzegovina and transversal competences in agritourism sector in both Serbia and B&H

  With assistance of reputable EU partners – Romania, Slovenia, Slovakia and Greece, major deliverables are prepared as:

  1. Situational Analysis: understanding of the agritourism sector and agritourist, review of local initiatives, courses, results of the stakeholder consultation, identification of product development and area potentials.
  2. Agritourism toolkits: in order to provide necessary information to farmers and other stakeholders seeking to become agritourism operators, project team will develop a website and introduce Moodle platform with pertinent information, professional course catalogue in agritourism topics and in transversal competences
  3. Boosting agritourism activities across the Western Balkans in mid term run bringing its landscapes closer to the EU

   

  Kontakt osoba: Mr. Marko Stojanović, e-m: marko.stojanovic(at)wb-institute.org

  Logo_LANDS beli
  Logo_LANDS zeleni
 • Project Report Approval

  Projektni broj: 2016-2-KA205

  Period implementacije: 24 meseca (01 januar 2017 – 31 decembar 2018)

  Geografsko područje: UK, Srbija, Finska, Italija, Malta

  Konzorcijum:
  The Metropolitan Manchester University, Mančester, UK
  Western Balkans Institute, Beograd, Srbija
  KOPIN, San Gwann, Malta
  CESIE, Palermo, Italija
  Univerzitet primenjenih nauka, Turku, Finland

  Budžet: 278,526.00 EUR
  Finansira: ECORYS & British Council

  O projektu:
  PAPYRUS projekat nastoji da opremi omladinske radnike interkulturalnim veštinama i znanjima neophodnim za svakodnevni rad sa migrantima i tražiocima azila. Projekat se sprovodi u 3 tranzitne zemlje (Italija, Srbija i Malta) i 2 zemlje koje su finalna destinacija migrantima (UK i Finska). U okviru ovog projekta, sledeće aktivnosti će biti realizovane:
  • Studije slučaja o omladinskom radu;
  • Obuke
  • Kreiranje setova materijala za omladinske radnike za rad sa migrantima

  Kontakt osoba: Đorđe Radoičić, e-m: djordje.radoicic(at)wb-institute.org

  logo_Papyrus-sito
  Logo_European Commission
 • Revizija RECI projekta

  Prelazni izveštaj

  Broj projekta: 2015/371-931

  Period implementacije: 22 meseca (18. decembar 2015. – 17.  oktobar 2017.)

  Geografsko područje: Republika Srbija (Prokuplje, Bela Palanka i Knjaževac)

   

  Konzorcijum:

  • World Vision Osterreich, Beč, Autrija
  • Agroinvest fondacija Srbija, Beograd
  • Zapadnobalkanski institut, Beograd (TUTORING PROGRAM)
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ’’Mihailo Palov’’, Vršac
  • Kulturno-informativni centar ”Pralipe”, Pirot

   

  Budžet: 2016,770.08 EUR

   

  Finansira: Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru poziva: ’’Podrška socijalnom uključivanju najranjivijih grupa, uključujući Rome, kroz diverzifikovane usluge socijalne zaštite’’, lot 2: ’’Inicijative aktivnog uključivanja Romske populacije’’

   

  O projektu:

  Projekat RECI bavi se unapređivanjem učešća Romske dece u obrazovanju.

  Opšti cilj: doprineti socijalnom uključivanju Roma, kroz diverzifikovanije usluge za decu i njihove roditelje u zajednici; doprineti smanjenju nezaposlenosti i siromaštva Roma.
  Specifičan cilj: povećati participaciju i obuhvat Romske dece u predškolskim programima i osnovnom obrazovanju i smanjiti stopu preranog napuštanja školovanja u osnovnoj školi kroz uspostavljanje specifičnih mera podrške i unapređenje saradnje aktera u zajednici po modelu usmerenom na potrebe deteta.

   

  Za više informacija kontaktirajte Đorđa Radoičića na tutoring(at)wb-institute.org.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Print
 • Intermediate Report Approval Letter (EACEA 2015)

  Final Report Approval Letter (EACEA 2017)

  Project evaluation report (2016)

  Broj projekta: 544141

  Period implementacije: 3 godine (01. decembar 2013. – 30. novembar 2016.)

  Geografsko područje: Republika Srbija (Vršac, Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica i Kruševac)

   

  Konzorcijum:

  1. Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac (VSVS) (koordinator)
  2. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu (VSVKS)
  3. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (VSVNS)
  4. Visoka škola za obrazovanje vaspitača strukovnih studija (VSSM)
  5. Zapadnobalkanski institut (WEBIN) (ranije: Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar, WB-SEC)
  6. Metropoliten Univerzitet u Mančesteru, UK (MMU)
  7. Univerzitet u Mariboru, Slovenija (UM)
  8. Univerzitet u Baji, Mađarska (EJF)

   

  Budžet: 670,248 EUR

  Finansira: Evropska komisija kroz TEMPUS program (6. poziv)

   

  O projektu:

  TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji.

  Specifični ciljevi projekta jesu:

  a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma

  b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe)

  c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama

  d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca  kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda

  Za više informacija posetite projektni website na teach.edu.rs.

   

  Kontakt osoba: Jelena Nastić-Stojanović, e-m: jelena.nastic(at)wb-institute.org

   

  teach 568 x 280
  eu_flag_tempus - Copy
 • Broj projekta: 1259188

  Period implementacije: 2 godine (15. oktobar 2015. – 15. oktobar 2017.)

  Geografsko područje: BJR Makedonia, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Bugarska, Rumunija, Turska, Španija, Italija, Estonija

   

  Konzorcijum:

  1. Otvoreni univerzitet za obrazovanje odraslih ”Vančo Prke” Štip, Makedonija
  2. Zapadnobalkanski institut,Beograd, Srbija
  3. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, BiH
  4. Koledž ILIRIA, Priština, Kosovo*
  5. Tehnički Univerzitet Varna, Varna, Bulgarska
  6. UNiverzitet ”1 DECEMBRIE 1918”, Alba Iulia, Rumunija
  7. Univerzitet Čukurova, Adana, Turska
  8. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA, Fođa, Italija
  9. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA, Kartagena, Španija
  10. EESTI MAAULIKOOL, Tartu, Estonia

   

  Budžet: 194,826 EUR

  Finansira: Evropska komisija kroz program Erasmus Plus (Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih)

   

  O projektu:

  Projekat se bavi unapređivanjem mogućnosti za celoživotno obrazovanje odraslih u poljoprivredi kroz pripremu materijala za obuke i organizovanje webinara.

   

  Uskoro više informacija…

   

  Kontakt osoba: Marko Stojanović, e-m: marko.stojanovic(at)wb-institute.org

  logo_AGRI BASE 2
  logo_ERASMUS PLUS (mali)
 • Intermediate Report Approval Letter (EACEA 2014).

  Nezavisni evaluacioni izveštaj (2015)

  Broj projekta: 530184

  Period implementacije: 3 godine (15. oktobar 2012. – 14. oktobar 2015.)

   

  Geografsko područje:

  • Republika Srbija (Prokuplje, Beograd, Bačka Topola, Šabac, Požarevac, Vranje i Kruševac)
  • Republika Bosna i Hercegovina (Mostar, Banja Luka, Istočno Sarajevo)

   

  Konzorcijum:

  1. Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ) (koordinator)
  2. Visoka poljoprivredna škola Šabac (VPSSA)
  3. Visoka tehnička škola u Vranju (VSVR)
  4. Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac (VTSPO)
  5. Fakultet za biofarming Megatrend Univerzitet (FBF)
  6. Zapadnobalkanski institut (WEBIN) (ranije: Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar, WB-SEC)
  7. Institut za krmno bilje Kruševac (IKB)
  8. Institut za stočatsrvo Zemun (IAH)
  9. Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar (DBU)
  10. Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (UES)
  11. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci (UNIBL)
  12. Poljoprivredni institut Republike Srpske (AIRS)
  13. Poljoprivredni Univerzitet u Atini (AUA)
  14. Slovački poljoprivredni Univerzitet (SUA)
  15. Univerzitet u Segedinu (USZ)

   

  Budžet: 562,820.00 EUR

  Finansira: Evropska komisija kroz TEMPUS program

  O projektu: AGRIVOC projekat treba da reformiše strukovne studije poljoprivrede i prehrambene tehnologije na 8 visokoškolskih institucija u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sve aktivnosti podeljene su u 8 radnih paketa u skladu sa projektnim pravilima TEMPUS programa.

  Zašto ovaj projekat? Našim visokim strukovnim školama nedostaje praksa. Studenti strukovnih škola se neosposobljavaju dovoljno za tržište rada sa primenjivim znanjima i razumevanjem kako se određeni radni proces odvija. AGRIVOC će omogućiti da studenti visokih škola steknu više praklse tokom studija i osposobe se za tržište rada kroz praksu na farmi i u laboratorijama a ne samo kroz vežbe u učionici.

  Projekat ima tri ključne komponente:

  a) reforma kurikuluma (izmene u broju predmeta, statusu obaveznih i izbornih, i sl.)

  b) unapređivanje nastavne metodike i preduzetničkog učenja (interaktivna nastava, obrazovanje za preduzetništvo, preduzetničke kompetencije i način razmišljanja)

  c) uvođenje prakse i osnivanje trening centara

  Za više informacija možete kontaktirati Marka Stojanovića, WEBIN-ovog koordinatora projekta na marko.stojanovic(at)wb-institute.org ili pogledati projektni sajt na adresi www.agrivoc.org.

   

  Uloga WEBIN:

  • koordinator radnog paketa br. 5 ’’Dissemination of project results’’
  • odgovorni za procenu potreba institucija za unapređivanjem nastavne metodike i preduzetničkog učenja
  • podrška u koordinaciji i menadžmentu

   

  Kontakt osoba: Marko STOJANOVIĆ, e-m: marko.stojanovic(at)wb-institute.org

  agrivoc
  TEMPUS 280
 • YOUPA Final Report Approval Letter (EACEA 2015)

  Broj projekta: 2013-5242

  Period implementacije: 6 meseci (03. mart – 29. avgust 2014.)

  Geografsko područje: Republika Srbija

   

  Partneri:

  • Zapadnobalkanski institut (WEBIN), Beograd, Srbija (koordinator)
  • Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Beograd, Srbija
  • Mreža mladih Hrvtske (MMH), Zagreb, Hrvatska
  • Mladinski svet Slovenije (MSS), Ljubljana Slovenija
  • Коалиција на младински организации СЕГА (SEGA), Prilep, Makedonija
  • Centar za građansko obrazovanje (CCE), Podgorica, Crna Gora

   

  Budžet: 23,793.60 EUR

  Finansira: Evropska komisija kroz program ”Mladi u akciji”

  O projektu:

  Projekt okuplja 48 mladih aktivista/kinja iz 2 zemalje članice EU ( Hrvatska i Slovenija) i 3 zemlje kandidatkinje za EU (Srbija, Crna Gora , Makedonija) koji će učestvovati u 9-dnevnom treningu o procesu pripreme nacionalnih izvještaja za mlade (National Youth Reports) – praćenju i evaluaciji implementacije Strategije za mlade EU u svojim zemljama. Cilj projekta je povećati kapacitete i znanja nacionalnih omladinskih saveta iz zemalja EU i zemalja kandidata da učestvuju u kreiranju praktičnih politika odnosno u pripremi nacionalnih izvješta za mlade. Trening će obuhvatiti sve  ključne oblasti omladinske politike (obrazovanje i obuka, zapošljavanje i preduzetništvo, zdravlje i blagostanje, participacija, volontiranje, socijalna inkluzija, mladi i svet, kreativnost i kultura) i metodološki će biti realizovan kroz saradnju između država članica i zemalja kandidata za EU putem zajedničkog učenja, transfera znanja, promociju rezultata i izveštavanje o napretku, promociju dobrih praksi i razmenu informacija o prioritetima politike za mlade i aktivnostima. Nadalje, obuka će biti fokusiranana na razmenu iskustava o strukturiranom dijalogu – uključivanje mladih u kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, implementaciji politike i evaluaciju, promociju donošenja odluka uasnovanih na činjenicama. Koordinator projekta je i domaćin treninga. Period trajanja projekta je 6 meseci, uključujući pripremnu fazu, sprovođenje aktivnosti i evaluaciju.

  Kontakt osoba: Jelena BUBANJA, e-m: jelena.bubanja(at)wb-institute.org

   

  YOUPA 2014
  EU_flag_yia_EN 314
 • TIDDR1 Final Report Approval Letter (U.S.Embassy, 2014)

  Broj projekta: SRB100-13-GR-304 

  Period implementacije: 1 godina (13. maj 2013. – 12. maj 2014.)

  Geografsko područje: Republika Srbija (Vranje, Aleksinac i Raška)

  Budžet: 21,777.00 US$

  Finansira: Ambasada SAD u Republici Srbiji

  O projektu:

  Projekat predstavlja testiranje modela prevencije preranog napuštanja školovanja u tri grada po metodologiji programa TUTORING SRBIJA.

  Cilj projekta je da doprinese smanjenju preranog napuštanja školovanja dece u osnovnoj školi. Osim toga, projekat treba da:
  a) podstakne kreiranje lokalnih javno-privatnih partnerstava u Aleksincu, Raški i Vranju kroz koji će biti implementiran program TUTORING SRBIJA
  b) povećanje važnost, razumevanje i svest javnosti o pitanju preranog napuštanja školovanja
  c) omogući uspešnu implementaciju programa podučavanja u 3 grada i to: – bolji uspeh dece u određenim predmetima, sveobuhvatno znanje povećano; – smanjen broj izostanaka dece sa školske nastave; – bolji odnosi formirani sa vršnjacima, aktivno učešće u vršnjačkim događajima i javnom životu; – pozitivna povratna informacija od roditelja, učestvuju u projektnima sastancima, prepoznajući program kao podršku; – efikasna komunikacija i saradnja na relaciji roditelji-škola-lokalne institucije; – nastavnici sa prijateljskim stavom prema mladima i širokim shvatanjima;

  Projekat ima 2 faze:

  1. kreiranje lokalnog javno-privatnog partnerstrva (opština, škola, kancelarija za mlade, centar za socijalni rad, omladinska udruženja i udruženja roditelja i sl.) koje će biti odgovorno za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA u lokalnoj zajednici,

  2. Sprovođenje programa – rad tutora sa decom i supervizija i stručna podrška radu tutora

   

  U periodu maj-jun 2014. godine biće sprovedena evaluacija učinaka projekta u tri grada.

  Kontakt za projekat je Jelena Bubanja: jelena.bubanja(at)wb-instutute.org.

  Za više informacija i aktuelna dešavanja na projektu pogledati web stranu programa TUTORING SRBIJA ovde.

   

  Kontakt osoba: Jelena BUBANJA, e-m: jelena.bubanja(at)wb-institute.org

  tutoring-plavi-270x270
  US-Embassy-Serbia-Vector 270
  3 U 1 POSTERI
  US-Embassy-Serbia-Vector 270
 •  

  Period implementacije: 1 godina (01. oktobar 2012. – 30. september 2013.)

  Geografsko područje: Republika Srbija (Aleksandrovac, Knjaževac i Prijepolje)

  Partneri:

  1. Centar potrošača Srbije (nosilac)
  2. Zapadnobalkanski institut (partner)

   

  Budžet: 1,701,046.00 RSD

  Finansira: Fondacija za otvoreno društvo Srbija

   

  O projektu:

  Centar potrošača Srbije (CEPS) u partnerstvu sa Zapadnobalkanskim institutom (WEBIN) osniva tri nove organizacije potrošača u Aleksandrovcu, Prijepolju i Knjaževcu u kroz projekat „Unapređenje ambijenta za zaštitu potrošača na jugu Srbije“ koji je finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

  Zaštita potrošača u celoj zemlji je na veoma niskom nivou a na jugu Srbije je situacija još lošija. Organizacije potrošača aktivne su u Nišu, Prokuplju i Vlasotincu. Zbog toga smo uz podršku Fonda za otvoreno društvo Srbija pokrenuli projekat koji treba da omogući osnivanje novih organizacija u još tri grada i time doprinese unaprešenju ambijenta za zaštitu potrošača u regionu Južne Srbije.

  U prvoj fazi projekta održaćemo konsultativne sastanke sa različitim akterima u ova tri grada: građanima, potrošačima, nevladinim organizacijama, predstavnicima medija i lokalnih samouprava.  Početkom 2013. godine organizovaćemo informativno-edukativne seminare u Aleksandrovcu, Prijepolju i Knjaževcu kako bismo građane informisali o zaštiti potrošača i prednostima koje imaju potrošači u gradovima u kojima deluju organizacije potrošača. Do juna ćemo osnovati organizacije potrošača u ova tri grada i organizovaćemo im obuke za jačanje kapaciteta i sticanje ključnih znanja i veština koje zahteva savremena zaštita potrošača.

  Tokom leta i na jesen planiramo lokalne kampanje za promociju novoosnovanih organizacija i podizanje svesti građana o značaju zaštite potrošača.

  Uloga WEBIN:

  •  Facilitacija radionica sa inicijatorima osnivanja lokalnih organizacija za zaštitu potrošača u Aleksandrovcu, Knjaževcu i Prijepolju
  • Facilitiranje konsultativnih sastanaka sa predstavnicima opštinskih uprava u tri grada

   

  Za više informacija o procesima osnivanja tri nove organizacije možete kontaktirati Mariju Vidu, menadžerku projekata u CEPS na marija.vida(at)ceps.rs ili pogledati projektnu web stranu na adresi: www.ceps.rs/osnivamo-tri-nove-organizacije-potrosaca-na-jugu-srbije.

  FOS 280